DE LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER (LOEG) SOMFY PROTECT VOOR DE GEÏNTEGREERDE Materiaal, APPLICATIES EN SOFTWARE, DIE HIER BESCHIKBAAR ZIJN


Laatste update maandag 5 april 2016.

1. INLEIDING

Deze Licentieovereenkomst Eindgebruiker (LOEG) van Somfy Protect voor het geïntegreerde Materiaal, Applicaties en Software (de "LOEG") regelt uw gebruik van materiaal, web- en mobiele applicaties en geïntegreerde software geleverd door Somfy Protect of een van haar dochterondernemingen, moeder- of geaffilieerde bedrijven ("Somfy Protect").

De kaderovereenkomst wordt gesloten tussen u (de "Klant" of "u") en Somfy Protect by Myfox S.A.S., Beperkt vereenvoudigde onderneming naar Frans recht met een kapitaal van 583 293 euros, ingeschreven bij het Handelsregister van Toulouse onder nummer 483 015 749, waarvan de hoofdvestiging zich bevindt Regent Park II, Bat. 1, 2460 l’Occitane, 31679 Labege, Frankrijk (BTW-nr: FR52 483 015 749 – telefoon: +33 5 61 00 07 11 – e-mailadres: support@getmyfox.com).

De kaderovereenkomst omvat de volgende documenten (elk bestaande uit een "Somfy Protect-overeenkomst" of een "Subcontract"):


Door een account te openen bij Somfy Protect of door een Product of Services van Somfy Protect te kopen of te gebruiken geeft u aan in te stemmen met alle bepalingen van de Kaderovereenkomst en het het hele Subcontract dat van toepassing is voor het gebied waarin u zich bevindt. Somfy Protect houdt zich het recht voor de Kaderovereenkomst of een van de Subcontracten te wijzigen, onder voorbehoud van het toepasselijk recht, en het feit dat u de producten en/of diensten van Somfy Protect blijft gebruiken, betekent dat u de voorwaarden van de Kaderovereenkomst en/of van het Subcontract dat van toepassing is blijft accepteren.

Elke term gebruikt in deze LOEG zonder dat deze is gedefinieerd heeft de betekenis die hem is toegekend in het Dienstverleningscontract van Somfy Protect.

Om elke onduidelijkheid weg te nemen omvat deze LOEG de kaderovereenkomst en is hieraan onderworpen, evenals aan de Gebruiksvoorwaarden van websites van Somfy Protect die hier beschikbaar zijn en aan het Vertrouwelijkheidsbeleid van Somfy Protect, dat hier beschikbaar is. Deze LOEG omvat en integreert ook, via verwijzing de Eisen voor een Goed Gebruik van Materiaal en Services van Somfy Protect in Bijlage 1.


2. HET PRODUCT

Somfy Protect biedt bepaalde softwareprogramma's aan die toegankelijk zijn via een Internetaccount op de sites www.somfyprotect.com, www.getmyfox.com, www.myfox.me, www.evology.myfox.me, www.myfox-online.com, www.myfox-evology.com of op een mobiel toestel via de mobiele applicatie Somfy Protect (de "Applicaties"), en bepaald Materiaal van Somfy Protect ("Materiaal") die geïntegreerde softwareprogramma's en/of firmware kunnen bevatten ("Geïntegreerde softwareprogramma's"). De Applicaties, de Materiaal, de Geïntegreerde Softwareprogramma's en alle softwareprogramma's en andere producten of diensten die erop betrekking hebben en door Somfy Protect worden aangeboden worden collectief het "Product" genoemd.


3. UPDATE VAN DE LOEG

Somfy Protect behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, te allen tijde bepaalde gedeeltes van deze LOEG te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen, door op de website van Somfy Protect die hier beschikbaar is de gewijzigde versie van deze LOEG te publiceren. Er kan hierover een extra kennisgeving worden verzonden, zoals een e-mail of een direct bericht op uw Account, maar u bent er zelf voor verantwoordelijk regelmatig te controleren of er wijzigingen in deze LOEG zijn aangebracht. Tenzij anders bepaald, zijn alle gewijzigde bepalingen met onmiddellijke ingang van toepassing, te rekenen vanaf de dag van hun eerste publicatie.

Als u, op enig moment, niet akkoord gaat met een van de bepalingen van de geldende versie van deze LOEG, bestaat uw enige beroep uit de beëindiging van het gebruik van het Product. Het feit dat u het Product blijft gebruiken, betekent dat u alle wijzigingen op de LOEG accepteert.


4. LICENTIE; EIGENDOM

Conform de bepalingen en de beperkingen voorzien in deze LOEG, verleent Somfy Protect u een persoonlijke, herroepbare, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie om het Product aan te wenden voor uw persoonlijk en niet commerciële gebruik. U gaat ermee akkoord geen elementen van het Product te wijzigen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, af te staan, over te dragen, te verspreiden, reverse engineering uit te oefenen of afgeleide producten te creëren, behalve in geval van uitdrukkelijke goedkeuring door Somfy Protect.

Het Product, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de applicaties, de geïntegreerde software, alle octrooien, merken, programma's met inbegrip van de broncodes en de objectcodes, evenals alle elementen die beschermd kunnen worden via auteursrechten geïntegreerd of gepresenteerd in het kader van het Product, blijven het eigendom van Somfy Protect. Somfy Protect behoudt zich alle rechten voor, met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van het Product.


5. BEPERKINGEN

De licentie die u wordt verleend in het kader van deze LOEG is onderworpen aan de volgende beperkingen:

  • U zult het Product niet voor een commercieel doel gebruiken.
  • U maakt geen misbruik van het Product, maakt geen illegale kopieën, doorkruist de belangen van de Service niet, verschaft zich geen illegale toegang, verstoort de Service niet of doet niets wat strijdig is met deze LOEG.
  • U zult geen gebruik maken van het Product op een manier die mogelijk de wet schendt of anderszins indien niet uitdrukkelijk toegestaan door Somfy Protect volgens deze LOEG of een separaat schrijven.
  • U zult het Product niet gebruiken met het doel intellectuele eigendomsrechten of de privacy van derden te schenden, met het doel zonder toestemming persoonlijke gegevens te verkrijgen over derden of toezicht te houden op derden met het doel de wet op enigerlei wijze te schenden.
  • U gebruikt het Product niet om gevaarlijke producten te controleren.
  • U gebruikt het Product zorgvuldig en verantwoordelijk en houdt u aan het normale gebruik in het kader van automatisering van woningen en alarmsystemen.

6. BEPERKINGEN VAN HET PRODUCT

Wij doen ons uiterste best om het Product (met inbegrip van alle meldingen en andere door het Product verzonden waarschuwingen) zo betrouwbaar en beschikbaar, maar het Product stelt zich niet tot taak 100 % van de tijd betrouwbaar en beschikbaar te zijn en wij garanderen niet dat u altijd meldingen ontvangt. Het Product kan sporadisch te lijden hebben van onderbrekingen en storingen voor een aantal redenen die buiten de macht liggen van Somfy Protect, waaronder tijdelijke Wifi-storingen, storingen bij providers, meldingen op de mobiele telefoon, van dienstverleners en dergelijke. U erkent kennis te hebben genomen van deze beperkingen en gaat ermee akkoord dat Somfy Protect niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door een storing of een vertraging van het Product in de verlening van een status of een melding in real time.

U erkent en aanvaardt dat de Producten zelf moeten worden geïnstalleerd en dat u alleen aansprakelijk bent voor beslissingen verbonden aan de installatie en het gebruik van de Apparatuur, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de goede installatie van de Producten, de selectie van de opstelplaats van de Producten, de bevestiging dat de Producten correct zijn geïnstalleerd, voor het deactiveren of het instellen van alle sensoren, voor de test van de apparatuur, erop te letten dat de Producten werken en het nakomen van de regels, wetten, de regelgeving, wetboeken, reglementen en/of de relevante voorschriften.

U erkent verder dat Somfy Protect er niet garant voor staat dat het Product in gevaar komt of door derden wordt ontdoken, of dat het Product een waarschuwing of doeltreffende bescherming biedt tegen incidenten die Somfy Protect zich tot taak stelt te detecteren of te voorkomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, inbraak, diefstal, brand, overstromingen of medische problemen. Het Product stelt zich tot taak het risico op schade en lichamelijk letsel dat kan voortvloeien uit dergelijke incidenten te beperken, maar kan een dergelijk risico niet uitsluiten.

U erkent en accepteert dat het Product, los gebruikt of in samenhang met producten of diensten van derden, niet gecertificeerd is voor noodingrepen. Somfy Protect kan niet garanderen of verzekeren dat het gebruik van het Product gecombineerd met een product of een dienst van derden het beveiligingsniveau zal beïnvloeden of verhogen. U VERKLAART DAT U HEBT BEGREPEN DAT DE PRODUCTEN EN SERVICES, HETZIJ LOS GEBRUIKT OF IN COMBINATIE MET PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN, GEEN ALARMMELDINGSSYSTEEM ZIJN DAT WORDT GECONTROLEERD DOOR DERDEN – SOMFY PROTECT HEEFT GEEN CONTROLE OVER ALARMMELDINGEN EN VERSNELT DE ALARMDIENSTEN BIJ U NIET IN GEVAL VAN EEN NOODSITIATIE. Verder kan de ondersteunende service van Somfy Protect niet als een oplossing worden beschouwd voor het redden van personen die thuis in gevaar zijn en geen vervanging bieden van alarmdiensten. Als een leven in een noodsituatie wordt bedreigd, moeten de daarvoor bestemde diensten worden ingeschakeld.

U ACCEPTEERT NIET TE VERTROUWEN OP DE SERVICES VOOR SITUATIES DIE DE BEVEILIGING VAN PERSONEN OF IEDERE ANDERE NOODSITUATIE OF ELKE ANDERE NOODSITUATIE IN GEVAAR BRENGEN. MOBIELE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE STATI EN ALARMEN VOOR UW PRODUCTEN WORDEN ALLEEN TER INFORMATIE GELEVERD – ZIJ VERVANGEN GEEN MELDINGSSYSTEEM DAT GECONTROLEERD WORDT DOOR DERDEN. U erkent dat u verantwoordelijk bent zich te informeren over de antwoorden die u moet geven bij noodsituaties en over de manier hoe daarop moet worden gereageerd in het kader van de specifieke situatie.


7. DUUR EN ONTBINDING

Deze LOEG en de licentie verleend in het kader van dit contract treden in werking op de datum van het eerste gebruik van het Product en blijven geldig voor de hele gebruiksduur van het Product of totdat de LOEG wordt ontbonden. Somfy Protect kan deze LOEG op elk moment ontbinden als u de voorwaarden van deze LOEG of van een andere Somfy Protect overeenkomst niet nakomt. U kunt deze LOEG met onmiddellijke ingang ontbinden via een schriftelijke kennisgeving aan de klantenservice op www.getmyfox.com/fr/aide/. Als uw Account voor welke reden dan ook wordt ontbonden, worden de rechten die u zijn verleend door deze LOEG automatisch onmiddellijk beëindigd. Bij de ontbinding van de LOEG, wordt de licentie die is verleend in het kader van dit contract ontbonden en moet u het gebruik van het Product onmiddellijk stopzetten.


8. UPDATE VAN HET PRODUCT

U erkent dat het Product voortdurend in ontwikkeling is. Somfy Protect kan u vragen de updates van het Product te accepteren en kan op elk moment, met of zonder aankondiging vooraf, het Product updaten. Door het Product te gebruiken, gaat u akkoord met deze automatische updates. U moet soms een softwareprogramma van derden updaten om het Product te ontvangen en de softwareprogramma's en Materiaal van Somfy Protect te gebruiken.


9. GARANTIE-UITSLUITINGEN

U BEGRIJPT EN VERKLAART DAT U HET VOLGENDE ACCEPTEERT:

a. DE PARTIJEN VAN SOMFY PROTECT GARANDEREN NIET DAT DE SERVICE AAN UW EISEN VOLDOET OF NIET ONDERBROKEN KAN WORDEN, FOUTLOOS OF BEVEILIGD IS, NOCH DAT WORDT VOORKOMEN DAT DE SERVICE MET GEWELD WORDT BINNENGEDRONGEN, DAT ER EEN BRAND, EEN INBRAAK OF ELKE ANDERE SCHADE OF VERLIES KAN OPTREDEN WAARVAN U, ANDERE PERSONEN OF GOEDEREN HET SLACHTOFFER VAN KUNNEN WORDEN OF DAT DE SERVICE EEN DOELTREFFENDE WAARSCHUWING BIEDT TEGEN DEZE INCIDENTEN. SOMFY PROTECT GARANDEERT NIET DAT DE PRODUCTEN OF SERVICES NIET KUNNEN WORDEN OMZEILT OF IN GEVAAR WORDEN GEBRACHT.

b. U DOWNLOADT OF VERKRIJGT IEDER ELEMENT DOOR MIDDEL VAN DE SERVICE VOOR UW EIGEN RISICO EN DE PARTIJEN VAN SOMFY PROTECT KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE ONTSTAAN AAN UW COMPUTER OF VOOR EEN VERLIES DAT HIERUIT KAN VOORTVLOEIEN.

c. GEEN ADVIES OF INFORMATIE VERKREGEN VAN DE PARTIJEN VAN SOMFY PROTECT MET UITZONDERING VAN DE DOCUMENTATIE DIE MET DE PRODUCTEN WORDEN MEEGELEVERD, BIEDEN EEN GARANTIE DIE NIET IS VOORZIEN IN DE LOEG.

d. WANNEER U DIENSTEN, ZOALS DE DIENST, INSTALLEERT, CONFIGUREERT OF GEBRUIKT, HEBT U DE MOGELIJKHEID DE INSTELLINGEN TE PERSONALISEREN EN SPECIALE CONFIGURATIES TE KIEZEN. DE KEUZES DIE U MAAKT, KUNNEN LEIDEN TOT TRANSACTIES DIE NIET WORDEN AANBEVOLEN OP UW APPARATUUR EN/OF VOOR DE SERVICE. SOMFY PROTECT IS NIET GEHOUDEN TE GARANDEREN DAT U DE SERVICE CORRECT HEBT GECONFIGUREERD, DAT U AAN ALLE EISEN HEBT VOLDAAN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE EN DAT DE NOODZAKELIJKE APPARATUUR NAAR BEHOREN WERKT VOOR HET GOEDE GEBRUIK VAN DE SERVICE U BENT VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR ALLE KOSTEN, VERLIES OF SCHADE VERBONDEN AAN DE FUNCTIONERING VAN DE NOODZAKELIKE APPARATUUR, VOOR DE ONMOGELIJKHEID TE VOLDOEN AAN DE EISEN VOOR EEN GOED GEBRUIK VAN DE SERVICE EN VOOR UW KEUZE VOOR EEN SPECIALE CONFIGURATIE EN VOOR SELECTIE EN AFSTELLING VAN DE GEBREKEN.

e. DEZE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE RECLAMATIES, OF DEZE BEKEND OF ONBEKEND ZIJN, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD IN DEZE LOEG.


10. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

U ERKENT EN ACCEPTEERT DAT, VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET HET TOESTAAT, DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VOORZIEN IN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE MATERIËLE SCHADE WAT DE OORZAAK ER VAN OOK MOGE ZIJN OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SERVICE, UIT GRONDE WAARVAN DAN OOK EN IN HET KADER VAN WELKE ACTIE DAN OOK VOOR WELKE BEVOEGDE RECHTBANK DAN OOK, MET INBEGRIP, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AFBREKEN VAN DE GARANTIE, ACTIES VAN CONTRACTUELE VERANTWOORDELIJKHEID (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID).

VERDER ERKENT U SPECIFIEK DAT SOMFY PROTECT NIET AANSPRAKELIJK IS EN ACCEPTEERT U SOMFY PROTECT NIET VERANTWOORDELIJK TE STELLEN VOOR VERLIES VERBONDEN AAN:

HET GEDRAG VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SERVICE EN DE OPERATORS VAN EXTERNE SITES EN U ERKENT ZELF HET RISICO TE DRAGEN VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN DE SITES VAN DERDEN EN EXTERNE SITES EVENALS HET RISICO VAN SCHADE OF AFBREUK DAT ERUIT KAN VOORTVLOEIEN; ALS U NIET IN STAAT BENT ZICH TE HOUDEN AAN ALLE EISEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN ZOALS BESCHREVEN IN BIJLAGE 1,  hier BESCHIKBAAR, DE PRODUCTEN CORRECT TE INSTALLEREN EN IN TE STELLEN EN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN TE GEBRUIKEN CONFORM DE GELDENDE EISEN; ONGEVALLEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP HET MATERIAAL OF HET TELEFOONNET, INTERNET OF HET ELEKTRISCH SYSTEEM, ZOALS SCHOKKEN, OVERSPANNING, BLIKSEMINSLAG, OVERSTROMINGEN OF BRAND EN ALGEMENER IEDER INCIDENT DAT VOORTVLOEIT UIT EEN ABNORMAAL GEBRUIK OF EEN ABNORMALE SITUATIE; DE SLECHTE FUNCTIONERING VAN DE TELEFOON-, INTERNETSERVICE OF VAN HET ELEKTRISCH SYSTEEM OM REDENEN DIE KUNNEN WORDEN TOEGESCHREVEN AAN DE OPERATORS OF AAN DE KLANT; DE SLECHTE FUNCTIONERING VAN HET ADSL-NET DAT WORDT GEBRUIKT DOOR DE KLANT, OF DIT IS TE WIJTEN AAN DE DIENSTVERLENER OF AAN EEN STORING VAN MODEM/ROUTER GEBRUIKT DOOR DE KLANT OF AAN EEN ELEMENT TUSSEN HET APPARAAT EN DE ADSL-ROUTER (KABEL, STOPCONTACT, ETC) ; DE STROOMSCHOMMELINGEN OP DE ELEKTRICITEITS- OF TELEFOONLIJNEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN ELEKTRISCHE STORING EN/OF EEN ELEKTRISCHE, RADIO-ELEKTRISCHE OF ELEKTROMAGNETISCHE OF ANDERSOORTIGE INTERFERENTIE VEROORZAKEN; ONDERBREKINGEN OF KWALITEITSVERLIES VAN HET PRODUCT ALS DIT TEGELIJK MET HET INTERNET, EEN AUDIOVISUELE DIENST OF TELEFOONDIENST DOOR DE KLANT WORDT GEBRUIKT, WANT HET DEBIET VAN DE INTERNETTOEGANG ZAL DAARDOOR BEPERKT WORDEN; UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN OF OVERMACHT; OF ELKE SCHENDING DOOR DE KLANT VAN EEN BEPALING UIT DE SOMFY PROTECT-OVEREENKOMSTEN.

U ERKENT DAT DE GRATIS OF BETAALDE GELEVERDE PRODUCTEN EN DIENSTEN NIET TER VERVANGING VAN EEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST DIENEN. DE KLANT VERKLAART PERSOONLIJK EN VOLDOENDE VERZEKERD TE ZIJN VIA GELDIGE VERZEKERINGEN TEGEN RISICO'S VAN BRAND, DIEFSTAL, WATERSCHADE ENZ. DIE ZIJN GOEDEREN OF DE PERSONEN BETREFFEN DIE AANWEZIG ZIJN IN DE DOOR DE PRODUCTEN BESCHERMDE RUIMTES.

IN GEVAL DAT DE CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN SOMFY PROTECT VAN TOEPASSING IS, BLIJFT DEZE BEPERKT TOT DE SOMMA VAN € 10.000 PER INCIDENT VOOR MATERIËLE EN/OF IMMATERIËLE SCHADE.

DE KLANT ERKENT DEZE BEPERKING DIE, ZONDER NOODZAKELIJKERWIJS DE GEHELE SCHADE DIE HIJ KAN LIJDEN TE WAARBORGEN, EEN GARANTIE IS DIE VOLDOENDE IS AANGEPAST AAN DE AANWEZIGE RISICO'S EN EVENREDIG AAN DE ECONOMIE VAN DE MARKT WAAROP DEZE OVEREENKOMST BETREKKING HEEFT, TE AANVAARDEN.

ALS DE KOSTEN VAN EEN INCIDENT HOGER ZIJN DAN HET DEKKINGSNIVEAU VAN DEZE VERZEKERING, VERKLAART DE KLANT UITDRUKKELIJK, VOOR HET OVERIGE BEDRAG AF TE ZIEN VAN RECHTSVORDERING TEGEN SOMFY PROTECT EN HAAR VERZEKERAAR. HIJ STAAT ERVOOR IN DAT OOK ZIJN EIGEN VERZEKERAARS AFZIEN VAN RECHTSVORDERING.11. UITSLUITINGEN

GEEN BEPALING UIT DEZE OVEREENKOMST HEEFT TOT DOEL DE VOORWAARDEN, GARANTIES, RECHTEN OF AANSPRAKELIJKHEDEN DIE NIET WETTELIJK KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN GAAN NIET AKKOORD MET DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF VOORWAARDEN OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID, CONTRACTBREUK OF SCHENDING VAN BEPALINGEN UIT HET CONTRACT OF DE UITSLUITING VAN BIJKOMENDE OF VERVOLGSCHADE. DAAROM ZIJN ALLEEN DE HIERBOVEN GENOEMDE BEPERKINGEN DIE WETTELIJK ZIJN TOEGESTAAN IN UW RECHTSGEBIED VAN TOEPASSING OP U EN WORDT ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT VOOR ZOVER TOERGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.


BIJLAGE 1

Eisen voor een Goed Gebruik van Materiaal en Services van Somfy Protect

1. TECHNISCHE EISEN

U moet beschikken over alle apparaten, netverbindingen, internet- of telefoondiensten en die van andere apparatuur of diensten die noodzakelijk zijn voor toegang en gebruik van het Materiaal, de softwareprogramma's en de diensten die geleverd worden door Somfy Protect en ervoor zorgen dat deze goed functioneren (de "Eisen"). De Eisen omvatten maar zijn niet beperkt tot, de volgende punten:

  • Snelle internettoegang
  • Router (onafhankelijk of geïntegreerd in een box) met een Ethernet of Wifi-verbinding die permanent actief is
  • Computer voorzien van een browser die regelmatig wordt bijgewerkt, in geval van toegang tot de Services via het web
  • Een mobiel netwerk dat van voldoende kwaliteit is om GPRS-communicatie mogelijk te maken, indien dit vereist is

De noodzakelijke kosten die vereist zijn om te voldoen aan de Eisen komen voor uw rekening, deze omvatten maar zijn niet beperkt tot telefoon-, internetkosten, kosten voor de verwerking van gegevens, kosten verbonden aan het gebruik van het alarmsysteem, kosten voor vergunningen en andere uitgaven.


2. INSTALLATIE

De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de installatie en de configuratie van Materiaal en de Services conform de instructies die meegeleverd zijn met de Somfy Protect-verpakking en op de websites. De klant is alleen verantwoordelijk voor de installatie, de configuratie en het gebruik van het Materiaal en de Services. Somfy Protect kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld als het Materiaal of de Services incompatibel blijken te zijn of niet goed werken bij gebruik met een softwareprogramma, configuraties, besturingssystemen of apparatuur van derden.


3. CONFORMITEIT

Door een Account te openen bij Somfy Protect, het Materiaal te bestellen of de Services te gebruiken, garandeert de klant Somfy Protect dat hij voldoet aan alle voorwaarden en Eisen voor een Goed Gebruik van Materiaal en Services van Somfy Protect.