Algemene dienstvoorwaarden met betrekking tot het gebruik van aangesloten apparatenLaatste update maandag 28 november 2018 (Vorige versie hier beschikbaar).


Deze wijzigingen treden in werking op 10 januari 2019.Deze Algemene Voorwaarden voor Diensten zijn van toepassing tussen de Gebruiker en het onderdeel van het Somfy-concern dat verantwoordelijk is voor het land waarin de Apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten, geïnstalleerd is. De lijst van lokale Somfy-onderdelen en de bijbehorende landen is bijgevoegd in bijlage 1.

 

Het nemen van een abonnement op een van de Diensten van Somfy voor op afstand bestuurde automatiseringssystemen, houdt aanvaarding in van deze Algemene Voorwaarden voor Diensten, evenals van de specifieke voorwaarden die horen bij elk Somfy product en/of elke dienst die gebruikt wordt, en, indien toepasselijk, van de relevante verkoopdocumentatie. Om die reden verzoeken wij u vriendelijk deze documenten, die u verstrekt worden wanneer u zich abonneert op een van uw Somfy Diensten, zorgvuldig te lezen. Deze documenten zijn ook beschikbaar op de website van SOMFY.

 

1. Begripsbepalingen

 

Beheerder: Een Gebruiker die geabonneerd is op de Diensten en bevoegd is deze voor zijn/haar/hun eigen gebruik alsmede dat voor andere Gebruikers te configureren.

 

Privacybeleid: De voorwaarden waaronder de persoonlijke en/of identificeerbare gegevens van de Gebruiker tijdens het abonnement op de Diensten en/of het gebruik van de diensten worden verzameld en verwerkt, alsmede de uitvoering daarvan, de bijbehorende verplichtingen van SOMFY en de rechten van de Gebruiker in deze hoedanigheid.

 

Algemene Voorwaarden voor Diensten: Deze algemene voorwaarden voor diensten die gelden voor alle door SOMFY geleverde Diensten.

 

Specifieke Voorwaarden: Specifieke voorwaarden die gelden voor de door SOMFY op basis van de Apparatuur geleverde Diensten, waarop SOMFY en de Beheerder geabonneerd zijn.

 

Overeenkomst: Tussen SOMFY en de Beheerder aangegane Dienstverleningsovereenkomst voor de Diensten waarop hij/zij geabonneerd is, en bestaande uit deze Algemene Voorwaarden voor Diensten, de Specifieke Voorwaarden (inclusief relevante verkoopdocumentnatie van contractuele aard), indien van toepassing, en het Privacybeleid.

 

Apparatuur: Alle aangesloten apparatuur waarvoor de Diensten worden geleverd, ongeacht of het compatibele SOMFY-merkapparatuur of compatibele apparatuur van derden betreft.

 

Inloggegevens: Inlognaam en wachtwoord, en/of andere toegangscodes en namen waarmee de Beheerder of de Gebruiker kan inloggen en gebruik kan maken van de Diensten.

 

Software: Op de SOMFY-Apparatuur en/of Beheerders/Gebruikers computer (niet op Apparatuur van derden) geïnstalleerde computerprogramma's en/of applicaties en/of add-ons, die nodig zijn voor het leveren van de Diensten.

 

Diensten: Alle door SOMFY geleverde diensten, als nader toegelicht in de commerciële documentatie bij de Apparatuur, waarvan gebruik wordt gemaakt om de Apparatuur te configureren, controleren, besturen en gebruiken, waaronder mede inbegrepen het gebruik van de Software en eventuele Aanvullende Diensten waar de Gebruiker op geabonneerd is.

 

Aanvullende Diensten: Door SOMFY geleverde Diensten in de vorm van betaalde opties waarop de Beheerder zich kan abonneren.

 

SOMFY: Een onderdeel van het SOMFY-concern waarmee de Beheerder een Overeenkomst aangaat, en dat overeenstemt met het onderdeel dat in Bijlage 1 genoemd wordt, gevestigd in het betreffende land waarin de Apparatuur is geïnstalleerd die gebruikt wordt om toegang tot de Diensten te krijgen, conform Bijlage 1.

 

Gebruiker: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, particulier of zakelijk, die gebruikmaakt van de Diensten die onder het beheer en de verantwoordelijkheid van de Beheerder vallen, die de Gebruiker hierbij vertegenwoordigt en ervoor zorg draagt dat elke Gebruiker de voorwaarden van de Overeenkomst naleeft, zoals uiteengezet in artikel 10, lid a.


2. Ingangsdatum van de Overeenkomst en aanvang Diensten en de gevolgen van het herroepingsrecht

 

a. Ingangsdatum van de Overeenkomst en de start van de Diensten

 

De Overeenkomst treedt in werking vanaf het moment dat de Beheerder zijn/haar abonnement op de Diensten bevestigt.

 

Door de voor dit doel bestemde vakjes aan te vinken alvorens het abonnement op de Diensten te bevestigen, erkent de Beheerder dat hij/zij de Overeenkomst gelezen heeft en er zonder voorbehoud mee instemt en worden de partijen geacht een Overeenkomst te hebben gesloten. De getekende Overeenkomst wordt als pdf-bestand naar de Beheerder gestuurd om te bewaren en archiveren op het moment dat hij/zij zich op de Diensten abonneert. SOMFY en de Beheerder komen overeen dat ondertekening van de Overeenkomst (inclusief ondertekening van elk van de Algemene Voorwaarden voor Diensten en Specifieke Voorwaarden) door middel van een eenvoudige elektronische handtekening dezelfde werking heeft als handmatige ondertekening van een papieren versie van de Overeenkomst.

 

Iedere wijziging van de Overeenkomst nadat deze door de partijen gesloten is wordt onder de aandacht van de Beheerder gebracht en is onderworpen aan de acceptatieprocedure waarnaar in de betreffende kennisgeving wordt verwezen.

 

De Diensten zullen aanvangen na het eerste gebruik van de Diensten door de Beheerder. De Beheerder kan hierbij goedkeuring verlenen voor de onverwijlde aanvang van de Diensten, hij/zij heeft aldus mogelijk geen recht zicht te beroepen op herroepingsrechten behorend bij de aankoop van Aanvullende Diensten.

 

b. Mededeling over het herroepingsrecht en de gevolgen ervan

 

De Beheerder mag de Overeenkomst binnen veertien dagen nadat deze gesloten is herroepen zonder opgave van redenen. Om van dit herroepingsrecht gebruik te maken moet de Beheerder SOMFY informeren over zijn/haar besluit om de Overeenkomst te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail). De Beheerder kan, maar is niet verplicht, daarvoor het hieronder opgenomen modelformulier inzake het herroepingsrecht gebruiken. Om binnen de herroepingstermijn te vallen, volstaat het voor de Beheerder om de mededeling met betrekking tot het gebruik van het herroepingsrecht te versturen voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de Beheerder de Overeenkomst herroept, zal SOMFY alle betalingen die SOMFY heeft ontvangen van de Beheerder onverwijld aan de klant terugbetalen zonder daar extra kosten voor in rekening te brengen, met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop SOMFY de mededeling met betrekking tot het gebruik van het herroepingsrecht voor deze Overeenkomst heeft ontvangen.

 

Uitzondering op het herroepingsrecht: de Beheerder kan zijn bestelling niet annuleren als de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Beheerder waarbij hij verklaarde afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

 

Modelformulier inzake het Herroepingsrecht

 

De Beheerder kan het volgende formulier gebruiken en het naar SOMFY sturen, als hij/zij de Overeenkomst wenst te herroepen:

 

Aan SOMFY (plaatselijke onderdeel), e-mail: [e-mailadres], [telefoonnummer]

 

Ik/we (*) herroep/herroepen (*) hierbij de overeenkomst gesloten door mij/ons (*) met betrekking tot de levering van de volgende diensten (*):

Besteld op (*) / beschikbaar gesteld op (*):

Naam van de consument(en):

Adres van de consument(en):

Handtekening van de consument(en) (alleen voor mededelingen op papier)

Datum

(*) Verwijder of haal door wat niet van toepassing is.

 

 

3. Toegang tot de Diensten


a. Technische eisen

 

  • Compatibiliteit

 

Hierbij wordt eraan herinnerd dat voor het gebruik van de Diensten geldt dat de Apparatuur functioneert op basis van een communicatieprotocol dat compatibel is met de Diensten, zoals de Somfy-radiotechnologie of io-homecontrol®-protocollen. De compatibiliteit van ieder element van de Apparatuur in dit opzicht wordt beschreven in de verkoopdocumentatie ervan.

 

  • Installatie

 

De Beheerder is verantwoordelijk voor de juiste installatie van compatibele apparaten en/of apparatuur en/of computers, en voor juist gebruik van de Diensten. De Apparatuur dient te worden geïnstalleerd, geconfigureerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de bij aankoop van de Apparatuur meegeleverde instructies voor installatie, gebruik en onderhoud. In geval van een defect aan Apparatuur wordt de Beheerder verzocht de door de verkoper ten tijde van de aanschaf van de Apparatuur geboden verkoop- en garantievoorwaarden te raadplegen.

 

  • Internettoegang

 

Voor het gebruik van de Diensten is een permanente internetverbinding door middel van een modem of compatibele internetbox vereist. De Beheerder wordt derhalve verzocht zeker te stellen dat de Apparatuur wordt geïnstalleerd in een geografisch gebied waar internetverbinding mogelijk is, dat de modem of box compatibel is en dat er sprake is van een geldig internetabonnement gedurende de gehele looptijd van de Diensten.

 

Installatie en configuratie van de box/modem vinden plaats onder volledige verantwoordelijkheid van de Beheerder.

 

  • Computerapparatuur

 

De Beheerder is ervoor verantwoordelijk te controleren of de configuratie van zijn/haar technische apparatuur en computerapparatuur (bijvoorbeeld software, besturingssysteem) compatibel is met de Diensten en de Apparatuur. Bij twijfel kan de Beheerder advies inwinnen bij zijn/haar verkoper van de Apparatuur.

 

  • Bluetooth-functie

 

Indien de Apparatuur gebruikmaakt van Bluetooth, dient de Beheerder de compatibiliteit van de betreffende terminal te controleren, zoals nader beschreven in de toepasselijke Specifieke Voorwaarden of in de gebruikersinstructies bij de Apparatuur.

 

  • Toegang tot telefoondienst (op afstand bedienbare functie)

 

Indien de op afstand bedienbare functie wordt aangeboden, is gebruik ervan verbonden aan een telefoondienst die in werking wordt gehouden, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Beheerder.

 

  • Geldig e-mailadres

 

Bij het afsluiten van het abonnement op de Diensten wordt de Beheerder gevraagd een geldig e-mailadres op te geven aan SOMFY. De Beheerder erkent hierbij en stemt ermee in dat het opgegeven e-mailadres gebruikt zal worden om essentiële of belangrijke informatie op te ontvangen en/of documentatie naar te versturen gedurende de looptijd van de Diensten om zich te registreren voor de Diensten, de Diensten te gebruiken, mededelingen aan te doen en/of goed te functioneren, met name in geval van een technische interventie door SOMFY of opschorting van de Diensten zoals uiteengezet in artikel 6. Het is dan ook aan de Beheerder om geregeld zijn/haar ontvangen berichten te controleren en om SOMFY gedurende de looptijd van de Overeenkomst onmiddellijk op de hoogte te brengen van een wijziging van zijn/haar e-mailadres.

 

Het verzenden van e-mails zou nagenoeg direct moeten gebeuren. Er kunnen echter vertragingen optreden, om redenen die buiten de controle van SOMFY liggen, zoals de aard van het gebruikte internetnetwerk of de frequentie waarmee de Beheerder zijn e-mails leest of de instellingen van zijn e-mail-dienst. Tenzij SOMFY gefaald heeft of nalatig is geweest, zal SOMFY onder geen omstandigheden aansprakelijk zijn voor deze vertraging of het niet tijdig ontvangen van een essentiële e-mail.

 

b. Inloggegevens en identificatie

 

Tijdens het configureren van de Diensten wordt de Beheerder gevraagd zijn/haar eigen Inloggegevens aan te maken. In dit verband dient hij/zij een sterk wachtwoord bestaande uit ten minste 8 tekens en ten minste 3 van de vier verschillende bestaande tekensoorten (hoofdletter, kleine letter, cijfers en speciale tekens) te kiezen, en dit wachtwoord regelmatig te wijzigen. De Beheerder is bij uitsluiting verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik, en de communicatie aan andere Gebruikers van zijn/haar Inloggegevens.

 

SOMFY beschikt niet over de technische middelen om de identiteit  te controleren van personen die middels de Inloggegevens van de Beheerder gebruikmaken van de Diensten. De Beheerder wordt geadviseerd zijn/haar Inloggegevens discreet en veilig te houden.

 

In geval van verlies, diefstal, onbevoegd gebruik of gevaar op dergelijk gebruik van zijn/haar Inloggegevens is het de taak van de Beheerder om deze onmiddellijk te wijzigen. Indien hij/zij dit wenst, kan de Beheerder contact opnemen met de klantenservice van SOMFY, die hem/haar kan helpen zijn/haar Inloggegevens te wijzigen of hem/haar kan informeren over de te volgen procedure.

 

SOMFY behoudt zich bij dezen het recht voor om, na te zijn gewaarschuwd door de Beheerder of om veiligheidsredenen, de Inloggegevens en, indien van toepassing, de toegang tot de Diensten te deactiveren. SOMFY zal de Beheerder dan per e-mail aan het door hem/haar opgegeven adres bij afsluiting van het abonnement op de Diensten (of daarna, in geval van een wijziging van e-mailadres) voor zover van toepassing op de hoogte stellen van de genomen maatregelen alsmede de te nemen maatregelen om de Inloggegevens en de Diensten  te herstellen.

 

c. Verhuizing en/of overdracht van de Apparatuur

 

In geval van verhuizing, vervreemding of overdracht van de Apparatuur, en ongeacht of het al dan niet een vervreemding of overdracht om een financiële overweging betreft, wordt de Beheerder verzocht om de SOMFY-klantenservice hiervan op de hoogte te brengen zoals aangegeven in Bijlage 1.

 

In geval van verhuizen of verplaatsen van Apparatuur hoeft de Beheerder zich niet opnieuw op de Diensten te abonneren en blijft de Overeenkomst volledig van kracht. De Beheerder is bij uitsluiting verantwoordelijk voor het opnieuw configureren van de Apparatuur en de computer- en telecommunicatie-hardware en technische hardware die vereist zijn voor het gebruik van de Diensten.

 

In geval van vervreemding of overdracht van de Apparatuur wordt de Overeenkomst opgezegd, zonder kennisgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure, met ingang van de datum waarop de Apparatuur wordt vervreemd of overgedragen en dat de nieuwe eigenaar zich op de Diensten dient te abonneren door een nieuwe Overeenkomst af te sluiten en eventuele elementen die nodig zijn om te bewijzen dat de Apparatuur is vervreemd of overgedragen te leveren, alsmede de contactgegevens van de vorige Beheerder. De wijziging van de Inloggegevens gaat in vanaf het moment van ontvangst van de bevestigingsmail die door SOMFY wordt gestuurd aan de nieuwe eigenaar van de Apparatuur naar het e-mailadres dat hij/zij opgeeft bij het afsluiten van het abonnement op de Diensten.

 

4. Gebruik van de Diensten

 

De door SOMFY geleverde Diensten kunnen worden geconfigureerd door middel van de dienstenconfiguratie-interface die online toegankelijk is op www.somfy-connect.com, of op een mobiel apparaat waarop de betreffende mobiele applicatie van SOMFY is geïnstalleerd.

 

De Beheerder en de Gebruikers die onder de verantwoordelijkheid van de Beheerder handelen stemmen er bij dezen mee in gebruik te maken van de Diensten in overeenstemming met de Overeenkomst, in het bijzonder voor wat betreft de daarin vervatte technische voorwaarden en gebruiksbeperkingen.

 

De Diensten dienen conform hun gewoonlijke bestemming en voor wettige doeleinden te worden gebruikt, in overeenstemming met de rechten en verplichtingen van het individu (in het bijzonder privacywetgeving) en de openbare orde. Bij dezen is het Gebruikers verboden om de aan SOMFY toebehorende en/of mogelijk voor de levering van de Diensten gebruikte automatische verwerkingssystemen te hinderen, om de werking van dergelijke systemen te vervalsen, en om op frauduleuze wijze gegevens in dergelijke systemen te importeren.

 

De Diensten mogen niet voor commerciële doeleinden worden doorverkocht of gebruikt.

 

Voorts is het de taak van de Beheerder om persoonlijk toe te zien op de te nemen voorzorgsmaatregelen bij eventueel gebruik van de Diensten door een minderjarig persoon, door een ander lid van zijn/haar huishouden, of door bevoegde derden (de Beheerder moet zich ervan verzekeren dat de vertrouwelijkheid van de Inloggegevens door iedere Gebruiker wordt gehandhaafd).

 

5. Looptijd van de Overeenkomst

 

Tenzij anders bepaald in de Specifieke Voorwaarden, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

6. Opschorting van de Overeenkomst

 

Ingeval het gebruik van de Diensten nalatig en in strijd is met de Overeenkomst of met toepasselijk recht, behoudt SOMFY zich bij dezen het recht voor de Overeenkomst, en daarmee het gebruik van de Diensten, op te schorten, zonder dat dit afbreuk doet aan haar overige rechten. Deze opschorting treedt in werking indien de strijdigheid niet is opgelost binnen een periode van 72 kantooruren nadat de Beheerder hiervan een kennisgeving is gestuurd per aangetekende brief met verzoek om bevestiging van ontvangst, of per e-mail naar het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven bij het afsluiten van het abonnement op de Diensten (of daarna, in geval van een wijziging van e-mailadres).

 

Indien opschorting plaatsvindt om gerechtvaardigde, dringende redenen in verband met de veiligheid van de SOMFY-systemen, de belangen van SOMFY of die van derden en/of van de Gebruikers, kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd, waarbij SOMFY er bij dezen echter mee instemt om de Beheerder binnen 72 uur na de opschorting op de hoogte te stellen, per aangetekende brief met verzoek om bevestiging van ontvangst, met bevestiging van levering, of per e-mail naar het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven bij het afsluiten van het abonnement op de Diensten (of daarna, in geval van een wijziging van e-mailadres).

 

Het opschortingsrecht in dit artikel staat los van het aparte opzeggingsrecht zoals neergelegd in artikel 7, lid b met betrekking tot de opzegging van de Overeenkomst, en opschorting van deze Overeenkomst is geen voorwaarde voor het opzeggingsrecht op grond van artikel 7, lid b.

 

7. Opzegging

 

Tenzij anders bepaald in de Specifieke Voorwaarden, kan de Overeenkomst op ieder moment worden opgezegd, zonder gerechtelijk bevel of andere juridische procedure, met inachtneming van de hierna genoemde opzegtermijn. Gedurende de opzegtermijn blijft de Overeenkomst volledig van kracht.

 

Indien de Beheerder meerdere Overeenkomsten heeft afgesloten, wordt opzegging bij dezen geacht afzonderlijk per Overeenkomst te geschieden.

 

Voorts, indien de Beheerder zich op Aanvullende Diensten geabonneerd heeft, kan het zo zijn dat de Overeenkomst voor wat betreft de betreffende Aanvullende Diensten apart en in overeenstemming met de Specifieke Voorwaarden die daarop betrekking hebben dient te worden opgezegd.


a. Opzegging door de Beheerder

 

Tenzij anders bedongen in de Specifieke Voorwaarden, kan de Overeenkomst te allen tijde, zonder opgaaf van reden, eenzijdig en zonder gerechtelijk bevel of andere juridische procedure door de Beheerder worden opgezegd door een aangetekende brief met verzoek om bevestiging van ontvangst of een e-mail te sturen naar de klantenservice van SOMFY. De opzegging gaat in op de laatste dag van de kalendermaand waarin SOMFY de aangetekende brief met verzoek om bevestiging van ontvangst (waarbij de bevestiging van levering als bewijs dient) of de e-mail ontvangt.

 

De Beheerder ontvangt een bevestiging per e-mail op het door hem/haar opgegeven adres bij het afsluiten van het abonnement op de Diensten (of daarna, in geval van een wijziging van e-mailadres), waarin hij/zij van de ingangsdatum van de opzegging op de hoogte wordt gesteld.


b. Opzegging door SOMFY


De Overeenkomst kan door SOMFY te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure, eenzijdig worden opgezegd in geval van niet-nakoming van de contractuele voorwaarden of schending van geldende regelgeving. De volgende zaken kunnen leiden tot opzegging als gevolg van niet-nakoming: identiteitsdiefstal, valse verklaringen tijdens het afsluiten van het abonnement of de uitvoering van de Overeenkomst, of misbruik dat in strijd met de contractuele bedingen of schadelijk voor de SOMFY-systemen is.

 

Tenzij anders bepaald in de Specifieke Voorwaarden, behoudt SOMFY zich bij dezen het recht voor om de Overeenkomst eenzijdig en zonder gerechtelijk bevel of andere juridische procedure op te zeggen om gerechtvaardigde redenen, zoals beëindiging van het aanbieden van een Dienst, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.

 

In beide gevallen zal SOMFY de Beheerder hierover informeren per aangetekende brief met verzoek om bevestiging van ontvangst, of per e-mail naar het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven bij het afsluiten van het abonnement op de Diensten (of daarna, in geval van een wijziging van e-mailadres).

 

SOMFY mag de Overeenkomst opzeggen zonder beroep te hoeven doen op het opschortingsrecht in artikel 6.


c. Gevolgen van opzegging

 

In het geval van een opzegging van de Overeenkomst stemt SOMFY bij dezen in met het wissen van alle op haar servers opgeslagen gegevens, met name gegevens omtrent de door de Gebruiker geprogrammeerde scenario's alsmede gegevens omtrent het abonnement op Diensten van de Beheerder, binnen een redelijke termijn na opzegging van de Overeenkomst.

 

Tenzij anders bepaald in de Specifieke Voorwaarden, zal, in geval van eenzijdige opzegging zonder opgave van redenen van een Aanvullende Dienst door de Beheerder, het verschuldigde abonnementsgeld voor de huidige factuurperiode nog steeds geïnd worden door SOMFY en wordt de opzegging van de Aanvullende Dienst met ingang van de volgende factuurperiode van kracht.

 

8. Abonnement en Betaling voor Aanvullende Diensten

 

De Beheerder kan zich abonneren op Aanvullende Diensten, waarvan het factuurbedrag en de frequentie van de facturering in de betreffende Specifieke Voorwaarden worden genoemd.

 

Niet-betaling of late betaling zal ertoe leiden dat een e-mail wordt gestuurd naar het adres dat de Beheerder heeft opgegeven bij het afsluiten van het abonnement op de Diensten (of daarna, in geval van een wijziging van e-mailadres), waarin de Beheerder wordt verzocht een betaling voor zijn/haar abonnement te verrichten. Bij betalingsverzuim heeft SOMFY onverminderd haar overige rechten de mogelijkheid om het gebruik van de Aanvullende Diensten op te schorten tot de overeenkomstige prijs volledig is betaald.

 

9. Toegang en Beveiliging

 

SOMFY zal haar uiterste best doen toegang tot de Diensten te bieden maar kan geen ononderbroken toegang tot de dienst garanderen, met name in geval van een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft, zoals incidenten en storingen in de telecommunicatienetwerken en/of elektriciteit.

 

Hoewel SOMFY haar uiterste best doet beveiligingsoplossingen ten uitvoer te leggen, kan SOMFY de afwezigheid van enig risico op onbevoegde inbreuk, data hacking of besmetting met computervirussen niet garanderen. De Beheerder wordt derhalve verwezen naar de te nemen voorzorgsmaatregelen in artikel 10, lid a hieronder.

 

Deze bepalingen worden bij dezen geacht geen afbreuk te doen aan de toepassing van artikel 10, lid b hieronder evenals de specifiek voor de Apparatuur geldende wettelijke en commerciële garanties, als genoemd in de door de verkoper van de Apparatuur gegeven verkoop- en garantievoorwaarden.

 

10. Verantwoordelijkheden

 

a. Verantwoordelijkheden van de Beheerder en de Gebruiker

 

De Beheerder verklaart en garandeert dat alle Gebruikers zich zullen voorwaarden van de Overeenkomst zullen naleven.

 

De Beheerder is verantwoordelijk voor de juiste installatie van de Apparatuur en het gebruik van de Diensten overeenkomstig de Overeenkomst.

 

De Beheerder kan met name automatische configuratiescenario's voor de Apparatuur creëren en vastleggen (bijvoorbeeld rolluiken, rolgordijnen). De Beheerder zorgt ervoor dat deze scenario's de veiligheid van personen of zaken niet in het geding brengen. Het is de taak van de Beheerder om te (laten) controleren of zijn/haar installatie en gebruik van de Apparatuur en de Diensten aan de geldende normen en regelgeving voldoen.

 

Enkel de Beheerder is verantwoordelijk voor het doorgeven aan en informeren van Gebruikers van Diensten, updates, mededelingen of notificaties die hij/zij ontvangt van SOMFY, op welke wijze dan ook.

 

Het is de taak van iedere Gebruiker om de nodige maatregelen uit te voeren om de vertrouwelijkheid van zijn/haar persoonlijke informatie te beschermen. In dit opzicht dient de Gebruiker zich ervan te verzekeren dat de computerapparatuur waarmee toegang tot de Diensten wordt verkregen, is beschermd tegen besmetting door virussen en/of onbevoegde inbreuk.

 

Voorts vereist het gebruik van de Dienst aanvullende voorzorgsmaatregelen door de Gebruiker en personen die in zijn/haar woning verblijven of die bezoeken en/of bevoegde derden, teneinde het risico op schade te voorkomen, met name het risico op inbraak, brand of overstroming in de woning.

 

Deze aanvullende voorzorgsmaatregelen bestaan met name uit:

 

-       Periodiek testen (ten minste maandelijks), door de Gebruiker, van het goed functioneren van de op de Diensten aangesloten Apparatuur,

 

-       Configureren van scenario's die geen risico voor de bewoners van de woning opleveren, rekening houdend met de omgeving van de woning en eventuele bijzondere situaties die specifiek zijn voor de afzonderlijke bewoners (bijvoorbeeld beperkte mobiliteit van personen, jonge kinderen, huisdieren),

 

-       Geregeld onderhoud en controle van de Apparatuur conform de aanwijzingen in de gebruiksinstructies van de Apparatuur.

 

De klantenservice van SOMFY staat de Gebruikers ter beschikking voor advies en om ze in contact te brengen met gekwalificeerde experts teneinde de bovengenoemde extra voorzorgsmaatregelen te nemen.


b. De verantwoordelijkheid van SOMFY


SOMFY is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, in overeenstemming met geldende wetgeving en normen.

 

Om misverstanden te voorkomen, deze beperkingen zullen niet van toepassing zijn in het geval van schade veroorzaakt door frauduleuze handelingen, opzet of grove schuld door SOMFY, of verplichte aansprakelijkheid onder toepasselijk recht (inclusief mogelijke wettelijke productaansprakelijkheidsbepalingen).

 

Behoudens het voorgaande is de wettelijke aansprakelijkheid van SOMFY als volgt beperkt:

(i)         SOMFY is slechts aansprakelijk tot het bedrag van de schade zoals gebruikelijk te voorzien is bij het aangaan van de Overeenkomst met betrekking tot schade veroorzaakt door een licht nalatige schending van een essentiële contractuele verplichting (dat wil zeggen een contractuele verplichting waarvan de vervulling van essentieel belang is voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst, waarvan de schending het doel van de Overeenkomst aantast en waarvan de Beheerder regelmatig op de vervulling vertrouwt);

(ii)        SOMFY is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een licht nalatige schending van een niet-essentiële contractuele verplichting.

 

SOMFY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schadelijke gevolgen voortvloeiend uit de volgende gevallen:

 

-       Niet-naleving door de Gebruiker van de instructies met betrekking tot de installatie, aanvang van Diensten (inclusief de aansluiting en configuratie van de Apparatuur), het gebruik en het onderhoud van de Apparatuur en de Diensten (bijvoorbeeld onjuiste configuratie van de voor toegang tot de Diensten gebruikte computer- of telecommunicatie-apparatuur of onjuiste programmering van de operating scenario's van de aangesloten Apparatuur),

 

-       Storingen in het internet of de telefoonverbinding of de radio-omgeving van de Apparatuur (aanwezigheid van radioblokkering als gevolg van elektrische apparaten of beperkingen in de omgeving van de woning), in het telecommunicatienetwerk of stroomnet van de woning en/of storingen in de bluetooth-functie,

 

-       Gecombineerd gebruik van de Diensten en aangesloten computerapparatuur dat incompatibel en/of niet in overeenstemming met geldende normen is,

 

-       Computerinbreuken, hacking, cyber-inbreuken of aanvallen die niet het gevolg zijn van een beveiligingsdefect van SOMFY's eigen systemen en/of apparatuur,

 

-       Ongelukken of natuurrampen die gevolgen hebben voor de Diensten, stroomnetten, telecommunicatienetwerken (bijvoorbeeld stroompieken, bliksem, storm, overstroming of vocht, brand, etc.) en gevallen van overmacht (gevallen buiten de macht van de partijen),

 

-       En, meer in het algemeen, alle onderbrekingen of verstoringen van de Diensten die niet toe te rekenen zijn aan SOMFY.

 

Tenzij wettelijke verplichtingen anders bepalen, kan SOMFY niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schadelijke gevolgen voor zover die voortvloeien uit niet-naleving van de door de Gebruiker te nemen aanvullende voorzorgsmaatregelen, en zoals uiteengezet in lid a van dit artikel, met name niet voor schade in verband met inbraak, brand, overstroming of ontploffing.


c. Overmacht (geval buiten de macht van de partijen)

 

Geen der partijen bij de Overeenkomst wordt aansprakelijk gehouden voor een tekortkoming in de nakoming van alle of een deel van haar verplichtingen indien de tekortkoming in de nakoming het gevolg is van overmacht.

 

In geval van overmacht worden de verplichtingen van deze Overeenkomst waarvoor het geval van overmacht gevolgen heeft gedurende de duur ervan opgeschort.

 

Indien het geval van overmacht onverhoopt langer duurt dan dertig (30) opeenvolgende dagen, is elke Partij niettemin gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, zonder gerechtelijk bevel of andere juridische procedure, door de andere Partij per aangetekende brief met verzoek om bevestiging van ontvangst of per e-mail van dit besluit in kennis te stellen, zonder dat deze opzegging een der Partijen recht op enige vergoeding geeft.

 

De opzegging wordt van kracht binnen een maximale periode van vijftien (15) dagen na het moment van versturen van deze kennisgeving per aangetekende brief of e-mail. Voor de toepassing van het voorgaande, een geval van overmacht kan, voor zover in overeenstemming met toepasselijk recht, onder andere bestaan uit een brand, overstroming, handelingen van God, een ontploffing, oproer, opstand of andere burgerlijke stoornis, oorlog (verklaard of niet), vijandelijkheden, een invasie, handelingen van buitenlandse vijanden, een opstand, terrorisme, revolutie, oproer door opstanden, wanorde, natuurrampen zoals een aardbeving, orkaan, tyfoon of vulkanische activiteit of een staking, uitsluiting of andere industriële acties door andere personen dan de werknemers in het algemeen of individuele werknemers van de Gebruiker.

 

11. Voor de kwaliteit van de Diensten benodigd onderhoud of technische upgrades

 

Incidenteel kan SOMFY voor onderhoudsdoeleinden of voor het oplossen van technische problemen tijdelijk de toegang tot de Diensten opschorten.

 

Het kan voor SOMFY ook nodig zijn om updates uit voeren, waaronder mogelijk onderhoud, correcties, tests, reparatie van bugs of wijzigingen van de kenmerken van de Diensten. SOMFY informeert de Beheerder vooraf per e-mail naar het adres dat hij/zij heeft opgegeven bij het afsluiten van het abonnement op de Diensten (of daarna, in geval van een wijziging van e-mailadres) over updates of onderhoudsactiviteiten die gevolgen kunnen hebben voor de beschikbaarheid van de Diensten.

 

12. Wijziging van de Diensten

 

De Beheerder kan te allen tijde besluiten om de Diensten waarop hij/zij geabonneerd is te wijzigen door in te loggen op het betreffende onderdeel van de website van SOMFY. Om meer te weten te komen over de mogelijkheid om de Diensten waarop hij/zij geabonneerd is te wijzigen, wordt de Beheerder verwezen naar de toepasselijke verkoopdocumentatie of kan hij/zij contact opnemen met de klantenservice van SOMFY.

 

Indien de Beheerder een Aanvullende Dienst toevoegt of verwijdert, treedt deze wijziging uiterlijk op de eerste dag van de maand volgend op het verzoek tot wijziging in werking, tenzij de Specifieke Voorwaarden van de Aanvullende Diensten anders bepalen.

 

13. Intellectuele Eigendom

 

De door SOMFY geleverde Diensten en Software voor het gebruik van de Apparatuur kunnen software en broncodes bevatten die door intellectuele eigendomsrechten worden beschermd.

 

SOMFY behoudt de volle eigendom van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten en de Software, en het is de Gebruiker bij dezen verboden rechtstreeks of onrechtstreeks inbreuk te maken op deze intellectuele eigendomsrechten. SOMFY behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk uit hoofde van deze Overeenkomst worden toegekend.

 

Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling of decompilatie, voor welk doeleinde dan ook, van alle of een deel van de software en/of Diensten bij dezen verboden.

 

De Gebruiker wordt, mits hij/zij alle voorwaarden van de Overeenkomst aanvaardt en naleeft, een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht toegekend om gebruik te maken van de Diensten en Software, uitsluitend met als doel de Apparatuur te gebruiken. Dit gebruiksrecht wordt bij dezen gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegekend.

 

14. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 

Het abonnement op de Diensten en het gebruik ervan leidt tot het verwerken van persoonsgegevens van de Gebruikers. Zulke verwerkingen zullen geschieden in overeenstemming met het Privacybeleid.

 

15. Interoperabiliteit van de Diensten en de Apparatuur

 

Bepaalde Diensten en Apparatuur van SOMFY zijn bedoeld om samen te worden gebruikt en te communiceren met producten, diensten en software van derden.

 

De Gebruiker erkent bij dezen dat voor het gebruik van producten en diensten van derden geldt dat de Gebruiker de contractuele voorwaarden van de derde in kwestie moet accepteren.

 

De Gebruiker erkent en gaat bij dezen akkoord dat gecombineerd gebruik van de Diensten en een product of dienst van een derde ertoe kan leiden dat bepaalde persoonlijke informatie door SOMFY met de derde in kwestie in overeenstemming met het Privacybeleid wordt gedeeld.

 

Alle kosten en verplichtingen die ingevolge de voorwaarden van deze derde bij de Gebruiker liggen, zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker. SOMFY geeft geen enkele toezegging of garantie en neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van deze producten of diensten van derden, ook wanneer dit product van een derde in samenwerking met de Diensten en Apparatuur van SOMFY wordt gebruikt.

 

16. Contact met / hulp van SOMFY

 

De klantenservice van SOMFY staat de Beheerder ter beschikking voor klachten over de Diensten of voor verzoeken om informatie en advies met betrekking tot het gebruik van de Apparatuur van SOMFY. De contactgegevens van de klantenservice van SOMFY staan vermeld in bijlage 1.

 

Bij ieder elektronisch contact of contact per brief of telefoon met SOMFY dient de Beheerder zijn/haar achternaam, voornaam, pincode, inlognaam en telefoonnummer te geven teneinde de verwerking van zijn/haar verzoek te vergemakkelijken.

 

17. Overdracht van de Overeenkomst

 

De rechten en verplichtingen van de Beheerder uit hoofde van de Overeenkomst zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet overgedragen of opnieuw overgedragen worden naar enige entiteit zonder voorafgaande expliciete toestemming van SOMFY.

 

SOMFY kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst vrijelijk geheel of gedeeltelijk vervreemden, overdragen, delegeren of uitbesteden, voor zover dit onder de geldende wetgeving is toegestaan, met dien verstande dat een dergelijke vervreemding, overdracht, delegatie of uitbesteding de garanties van SOMFY aan de Beheerders en Gebruikers niet zal beïnvloeden. In dit geval zal SOMFY de Beheerder op de hoogte brengen van de overdracht, en de Beheerder zal het recht hebben om de Overeenkomst te herroepen door hier melding van te doen bij SOMFY binnen vier (4) weken na van de overdracht op de hoogte te zijn gebracht door SOMFY.

 

18. Ongeldigheid

 

Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst krachtens wetgeving, regelgeving of eindbeslissing van een bevoegde rechter ongeldig blijken te zijn of als zodanig worden beschouwd, zullen deze als ongeschreven worden beschouwd en blijven de overige bedingen van kracht.

 

19. Toepasselijk recht - beslechting van geschillen

 

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten en de rechtbanken van de plaats van installatie van de Apparatuur. Dit beding staat echter niet in de weg aan de mogelijkheid van de Gebruiker om in zijn/haar hoedanigheid van consument zijn/haar rechten te doen gelden in een van de ingevolge het toepasselijk burgerlijk procesrecht bevoegde rechtsgebieden of in het rechtsgebied waar hij/zij woonachtig was op het moment dat de Overeenkomst met SOMFY werd afgesloten.

 

In geval van een geschil heeft de Beheerder de mogelijkheid een bemiddelingsprocedure of een eventuele andere procedure voor geschillenbeslechting in te roepen.

 

Voor wie in de EU woonachtig is, biedt de Europese Commissie een online platform voor geschillenbeslechting voor consumenten, beschikbaar op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

De bevoegde ombudsman voor consumenten wordt voor ieder land waar de Diensten op de markt worden gebracht vermeld in bijlage 1.